O nás

V oblasti pozemkového práva pracujeme od r. 1992 a ponúkame Vám naše viac ako dvadsaťročné skúsenosti a energiu na zvládnutie prekážok pri majetkovoprávnom usporiadaní Vašich nehnuteľností. Keďže vieme , aké je ťažké orientovať sa v spleti zákonov, kde sa stále niečo mení ponúkame Vám pomocnú ruku

 • vypracujeme kúpnu, darovaciu, zámennú zmluvu na nehnuteľnosti
 • zabezpečíme geometrický plán a vysporiadame Vám vlastníctvo k pozemkom aj k budove až po zápis do katastra nehnuteľností
 • vyhotovíme návrh na vklad do katastra nehnuteľností

Riešime oblasť týkajúcu sa

zákona č. 220/2004 Zz o ochrane pôdy

 • trvalé a dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy zabezpečíme všetky doklady
 • či zmeny druhu pozemku – zabezpečíme všetky doklady
 • vypracujeme aj projekt bilancie skrývky humusového horizontu pri odňatí poľnohospodárskej pôdy

zákona č. 140/2014 Zz. o nadobudnutí vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku účinného od 1.6.2014

 • zabezpečíme Vám celé ponukové konanie

zákona č. 97/2013 Zz. o pozemkových spoločenstvách

 • zabezpečíme všetky náležitosti potrebné k registrácii pozemkového spoločenstva na OÚ OPaLH
 • zabezpečíme prechod vlastníctva z urbariátu, komposesorátu, pasienkovej spoločnosti na členov spoločenstva tak, aby získali vlastníctvo na list vlastníctva.

zákona č. 50/1976 Zb stavebný zákon vybavíme stavebné povolenie od A-Z

zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách budeme Vám robiť poradcu pri projekte pozemkových úprav

zákona č. 504/2003 Zz. o nájme poľnohospodárskej pôdy- vypracujeme nájomnú zmluvu

Spolupracujeme so špecialistami v odbore práva, geodézie a kartografie i súdnymi znalcami. Nepotrebujete ich sami hľadať.

Každý prípad posudzujeme individuálne, analyzujeme, hľadáme schodné riešenie a zabezpečujeme potrebné doklady a listiny.

Naša práca končí vkladom listiny do katastra nehnuteľností - listom vlastníctva pre klienta, či iným dokladom.

Cena práce sa posudzuje individuálne podľa rozsahu a náročnosti každého prípadu.

Naše služby

 • Vyporiadame majetkovoprávne vzťahy k nehnuteľnostiam
 • Zabezpečíme prechod práv k nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľností
 • Zabezpečíme všetky potrebné listiny pre registráciu poz. spol.
 • Zabezpečíme ponukové konanie pre predaj poľnohospodárskej pôdy
 • Vypracujeme projekt bilancie skrývky humusového horizontu
 • Vyhotovíme kúpnu, zámennú, darovaciu i nájomnú zmluvu
 • Zabezpečíme všetky doklady potrebné pre stavebné povolenie
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img