Spokojní klienti

Za našej pôsobnosti v danej oblasti sme vyporiadali vlastníctvo k viacerým nehnuteľnostiam podľa rôznych zákonov. napr.:

Vyporiadali sme pozemky a zapísali rodinné domy občanom na listy vlastníctva v obciach:

v kú. Rožňava, Honce, Henckovce, Slavošovce, Silická Jablonica, Nadabula, Gemerská Poloma, Kružná, Šítnik, Betliar, Rochovce, Vyšná Slaná, Gemerská Hôrka, Rožňavské Bystré, Gočaltovo, Čierna Lehota, Dlhá Ves, ... vo viacerých prípadoch išlo o doriešenie zložitejších prípadov, ktoré boli riešené viacerými úkonmi či to už boli kúpne zmluvy s fyzickými osobami, obcou aj v spolupráci s notárom a geodetom tak, aby klient v konečnej fáze získal list vlastníctva.

Usporiadali sme vlastníctvo v týchto záhradkárskych osadách:

V katastrálnom území Rožňava:

 • ZO SZZ JUH- pri rieke Slaná,
 • pri SPP časť E,
 • ZO SZZ Sever- na Betiarskej ceste,
 • ZO SZZ- Západ na Rudňanskom kopci,

v katastrálnom území Plešivec:

 • ZO SZZ pri deppe- železničná stanica,
 • ZO SZZ Bakoš,

V katastrálnom území Chyžné okr. Revúca :

 • ZO SZZ

Vysporiadali sme vlastníctvo iných nehnuteľností pre firmy a obce:

V kú. Rožňava: pre firmu Agrostav - Areál bývalého Agrostavu
V kú. Slavošovce: pre Obec Slavošovce- cintorín, garáže
V kú. Dlhá Ves: pre firmu KAISER: areál pre výrobu cementových tvárnic
V kú. Betliar: pre Obec Betliar- ČOV, prístupovú komunikáciu
V kú. Gemerská Hôrka : pre firmu SCA Hygiene Products spol s.r.o- Trafostanicu
V kú. Jablonov n/Turňou :pre firmu SPP rozšírenie parkoviska pred areálom KS 02
V kú. Jablonov n/Turňou : pre firmu SPP – zdroj pitnej vody
V kú. Honce: TJ Honce areál futbalového ihriska
V kú. Gočaltovo: PD Gočaltovo- usporiadanie pozemkov pod bytovkami a zápis bytoviek na LV

Vykonali sme lustráciu vlastníkov v pozemkových spoločenstvá a zabezpečili doklady pre ich registráciu či už podľa zákona č. 181/1995 Zz. alebo podľa zákona č. 97/2013 Zz. O pozemkových spoločenstvách /PS/

PS- Vyšná Pokoradz v okrese Rimavská Sobota
PS- Sirk okres Revúca
PS- Kameňany okr. Revúca
PS- Nadabula okr. Rožňava
PS- Silická Jablonica okr. Rožňava
PS- Meliata okr. Rožňava
PS- Silica okr. Rožňava
PS- Bohúňovo-Tiba okr. Rožňava

Vypracovali sme niekoľko desiatok projektov bilancie skrývok humusového horizontu

pre Eustream, SPP Bratislava , a súkromné a právnické osoby pre trvalé, alebo dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy pred realizáciou stavieb, alebo iným zásahom do pôdy.

Vyhotovili sme mnoho kúpnych zmlúv, zmluvy o budúcej zmluve , darovacie zmluvy na byty , domy , garáže, záhrady i nájomné zmluvy na poľnohospodársku pôdu.

Naše služby

 • Vyporiadame majetkovoprávne vzťahy k nehnuteľnostiam
 • Zabezpečíme prechod práv k nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľností
 • Zabezpečíme všetky potrebné listiny pre registráciu poz. spol.
 • Zabezpečíme ponukové konanie pre predaj poľnohospodárskej pôdy
 • Vypracujeme projekt bilancie skrývky humusového horizontu
 • Vyhotovíme kúpnu, zámennú, darovaciu i nájomnú zmluvu
 • Zabezpečíme všetky doklady potrebné pre stavebné povolenie
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img